T NEWZE ÜPJÜNÇI gözläňmi?

Global ykdysadyýet çökgünlige başlanda
Size şuňa meňzeş marka gerek

 

1. Pes bahalary hödürlemek
2. Dürli kategoriýalara eýe bolmak
3. Qualityokary hilli önümler bilen üpjün etmek

  • FONENG-

Has köp önüm

Näme üçin bizi saýlamaly?

FONENG takmynan 10 ýyl bäri ykjam enjamlar we sarp ediş elektronikasy pudagynda işleýär.Biziň görşümiz we wezipämiz dünýäni ýokary hilli we innowasiýa önümleri bilen üpjün etmek.FONENG Kategoriýalary güýç banklary, TWS gulak gulaklary, bluetooth gürleýjileri, USB güýçlendirijileri, USB kabelleri, awtoulag zarýad berijileri, awtoulag telefon saklaýjylary we ş.m.

 

300-den gowrak işgärimiz bar.Baş edaramyz Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.Şeýle hem Guanç Guangzhououda ofis we sergi zaly bar.Aýlyk kuwwaty 550 000 birlik bolan Dongguandaky zawodymyz import edijilere, distribýutorlara we lomaý satyjylara wagtynda iberýär.